สารพันปัญหา
1. คำถาม : วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : 1.  ศึกษาวิธีการสมัครให้ละเอียด ตามระเบียบการรับสมัคร (คลิก) หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
                       1.1 ปัญหาวุฒิการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ หรืออื่นๆ ที่อยู่ในระเบียบการรับสมัคร        
                              - โทร.0-2534-8199 หรือมือถือ 08-0350-0416 (เวลา 08.00 - 16.00 น.)         
                              - โทรสาร. (FAX) 02-534-8199 หรือ email: rtafnc@rtaf.mi.th    
                       1.2 ปัญหาในการกรอกใบสมัคร พิมพ์ใบชำระเงินหรือพิมพ์ใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center         
                              - โทร.
0-2257-7159 กด 3 (เวลา 08.30 - 17.30 น.)
              2.   ศึกษาขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ซึ่งสามารถดูได้ที่  (คลิก)
              3.   กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้เรียบร้อย และตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนทำการกดส่งใบสมัคร (เมื่อกดส่งใบสมัครแล้วจะปรากฎใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment)
              4.   นำใบชำระเงินไปจ่ายค่าระเบียบการและค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทย
              5.   พิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่สมัครได้ ในวันจันทร์ถัดไปหลังจากชำะรเงินแล้ว หลังเวลา 10.00 น. (ตามรายละเอียดแจ้งในข้อ 3)
              6.   ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครไปที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562

หมายเหตุ: กรุณากรอก ชื่อ-สกุล ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน 
2. คำถาม : ความผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกใบสมัครสามารถแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่สามารถแก้ไขได้ หากกดส่งใบสมัครแล้ว
               กรณีมีข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ให้ปฏิบัติ ดังนี้
  1. เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำใบชำระเงินไปจ่ายค่าระเบียบการและค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทยและให้เก็บใบเสร็จรับเงินจากการจ่ายเงินของธนาคารฯ ไว้เป็นหลักฐาน
  2. ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่สมัครได้ (ตามรายละเอียดแจ้งในข้อ 3)
  3. ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดในใบสมัคร โดยขีดเส้นทับข้อมูลที่ผิด 1 เส้น และแก้ไขเป็นข้อมูลที่ต้องการให้ถูกต้องไว้ด้านบนและลงนามกำกับทุกจุดที่มีการแก้ไข

หมายเหตุ: เอกสารที่ถ่ายสำเนา ต้องเซ็นชื่อรับรองเอกสารด้วยทุกแผ่น

3. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัคร และจะได้เลขที่สมัคร เมื่อใด
คำตอบ : เมื่อเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วให้กดส่งใบสมัคร การจะพิมพ์ใบสมัคร จะสามารถพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว ซึ่งถ้าสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 ผู้สมัครจะสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่สมัครได้ในวันจันทร์ถัดไป หลังเวลา 10.00 น. และตั้งแต่วันที 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่สมัครได้ในวันถัดไป หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ :  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 450 บาท  ซึ่งประกอบด้วย ค่าสมัคร 370 บาท และค่าดำเนินการ 30 บาท  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ธนาคาร 30 บาท และค่าบริการ SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 20 บาท (ทั้งนี้ภายใน 7 วัน  หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครแล้ว หากไม่ไปชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะลบข้อมูลการสมัคร และผู้สมัครจะต้องเข้าไปในระบบเพื่อทำการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครใหม่  โดยสามารถพิมพ์ใบชำระเงินใหม่  และดำเนินการชำระเงินค่าสมัครได้ ซึ่งจะต้องชำระเงินในระยะเวลาที่กำหนด 7 วันเช่นเดิม) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจะรับเงินค่าสมัคร โดยการที่ผู้สมัครไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น  โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (หมายเหตุ: ระบบจะเปิดให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2562 และสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2562 และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ได้ถึงวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562)

หมายเหตุ: เวลาทำการของธนาคารกรุงไทย วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
เวลาทำการของธนาคารกรุงไทยในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. เปิดทำการทุกวัน
5. คำถาม : หลักฐานการสมัครเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2562 มีอะไรบ้าง
คำตอบ : หลักฐานการสมัครมีดังนี้
1. ใบสมัครที่มีเลขที่สมัคร ลงชื่อผู้สมัคร และติดภาพถ่าย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใส่เลขที่สมัครที่มุมขวาด้านบนของเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ส่งผลการเรียน
     3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ทั้งนี้ต้องประทับตราโรงเรียนและให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ใส่เลขที่สมัครที่มุมขวาด้านบนของเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (การประทับตราโรงเรียน ระวังอย่าประทับบนผลการเรียนเฉลี่ย)
     3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET,GAT,PAT) ถ้ามี
4. เมื่อมีหลักฐานในข้อ 1 - 3 ครบถ้วน ให้ส่งหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ ไปที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ที่อยู่ตามด้านล่างนี้                                        
                                                          
                                                    วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
                   เลขที่ 171/2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
                                       
 วงเล็บมุมซองขวาด้านล่างว่า "รับสมัคร นพอ.62"   
6. คำถาม : หากสมัครวันที่19 เมษายน 62 จะส่งเอกสารทันไหมคะ?
คำตอบ : ทันค่ะ ทางวิทยาลัยฯ จะดูที่ตราประทับของไปรษณีย์ ที่ส่งภายในวันที่ 23 เม.ย.62 ค่ะ