ประชาสัมพันธ์

ผลการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผลการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และตรวจหลักฐานการสมัครเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และตรวจหลักฐานการสมัครเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 พ.ค.63
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และตรวจหลักฐานการสมัครเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 พ.ค.63
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และตรวจหลักฐานการสมัครเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 พ.ค.63
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ยกเลิกการทดสอบความถนัด วิภาววิสัย และจิตวิทยา และเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ยกเลิกการทดสอบความถนัด วิภาววิสัย และจิตวิทยา และเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กมกรแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ขยายเวลารับเอกสารผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กมกรแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ขยายเวลารับเอกสารผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563