สารพันปัญหา
1. คำถาม : วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : 1.  ศึกษาวิธีการสมัครให้ละเอียด ตามระเบียบการรับสมัคร (คลิก) หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
                       1.1 ปัญหาวุฒิการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ หรืออื่นๆ ที่อยู่ในระเบียบการรับสมัคร        
                              - โทร. 0-2534-4187 หรือมือถือ 064-770-1201 (เวลา 08.00 - 16.00 น.)         
                              - โทรสาร. (FAX) 02-534-4187 หรือ email: rtafnc@rtaf.mi.th    
                       1.2 ปัญหาในการกรอกใบสมัคร พิมพ์ใบชำระเงินหรือพิมพ์ใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center         
                              - โทร.
0-2257-7159 กด 3 (เวลา 08.30 - 17.30 น.)
              2.   ศึกษาขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ซึ่งสามารถดูได้ที่  (คลิก)
              3.   กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้เรียบร้อย และตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนทำการกดส่งใบสมัคร (เมื่อกดส่งใบสมัครแล้วจะปรากฎใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment)
              4.   นำใบชำระเงินไปจ่ายค่าระเบียบการและค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ระบบ Internet payment
(KTB netbank / Krungthai Next) ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดรับชำระเงิน 20 เม.ย.63 เวลา 22.00 น.
              5.   พิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่สมัครได้ ในวันถัดไปหลังจากชำระเงินแล้ว หลังเวลา 10.00 น. (ตามรายละเอียดแจ้งในข้อ 3)
              6.   สำหรับผู้ที่สมัครในวันสุดท้าย (วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 63) ต้องชำระเงินภายในวันจันทร์ที่ 20 เม.ษ. 63
และ ส่งเอกสารการสมัครทาง EMS ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันอังคารที่ 21 เม.ย. 63

หมายเหตุ: กรุณากรอก ชื่อ-สกุล ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน 
2. คำถาม : ความผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกใบสมัครสามารถแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่สามารถแก้ไขได้ หากกดส่งใบสมัครแล้ว
               กรณีมีข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ให้ปฏิบัติ ดังนี้
  1. เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำใบชำระเงินไปจ่ายค่าระเบียบการและค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทยและให้เก็บใบเสร็จรับเงินจากการจ่ายเงินของธนาคารฯ ไว้เป็นหลักฐาน
  2. ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่สมัครได้ (ตามรายละเอียดแจ้งในข้อ 3)
  3. ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดในใบสมัคร โดยขีดเส้นทับข้อมูลที่ผิด 1 เส้น และแก้ไขเป็นข้อมูลที่ต้องการให้ถูกต้องไว้ด้านบนและลงนามกำกับทุกจุดที่มีการแก้ไข

หมายเหตุ: เอกสารที่ถ่ายสำเนา ต้องเซ็นชื่อรับรองเอกสารด้วยทุกแผ่น

3. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัคร และจะได้เลขที่สมัคร เมื่อใด
คำตอบ : เมื่อเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วให้กดส่งใบสมัคร การจะพิมพ์ใบสมัคร จะสามารถพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว ซึ่งถ้าสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2563 ผู้สมัครจะสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่สมัครได้ในวันจันทร์ถัดไป หลังเวลา 10.00 น.
              และตั้งแต่วันที 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่สมัครได้ในวันถัดไป หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ :  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 450 บาท  ซึ่งประกอบด้วย
ค่าสมัคร 370 บาท และค่าดำเนินการ 30 บาท  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ธนาคาร 30 บาท และค่าบริการ SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 20 บาท
(ทั้งนี้ภายใน 7 วัน  หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครแล้ว หากไม่ไปชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะลบข้อมูลการสมัคร และผู้สมัครจะต้องเข้าไปในระบบเพื่อทำการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครใหม่  โดยสามารถพิมพ์ใบชำระเงินใหม่  และดำเนินการชำระเงินค่าสมัครได้ ซึ่งจะต้องชำระเงินในระยะเวลาที่กำหนด 7 วันเช่นเดิม)
         
              วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจะรับเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้
1 พิมพ์ใบชำระเงินและนำไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ในเวลาทำการ  ของธนาคาร
2 ระบบ Internet payment  (KTB netbank / Krungthai Next) ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดรับชำระเงิน 20 เม.ย.63 เวลา 22.00 น. 

(หมายเหตุ: ระบบจะเปิดให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2563 และสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2563 และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ได้ถึงวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563)

หมายเหตุ: เวลาทำการของธนาคารกรุงไทย วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
เวลาทำการของธนาคารกรุงไทยในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. เปิดทำการทุกวัน
5. คำถาม : หลักฐานการสมัครเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2563 มีอะไรบ้าง
คำตอบ : หลักฐานการสมัครมีดังนี้
1. ใบสมัครที่มีเลขที่สมัคร ลงชื่อผู้สมัคร และติดภาพถ่าย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใส่เลขที่สมัครที่มุมขวาด้านบนของเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ส่งผลการเรียน
     3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ทั้งนี้ต้องประทับตราโรงเรียนและให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ใส่เลขที่สมัครที่มุมขวาด้านบนของเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (การประทับตราโรงเรียน ระวังอย่าประทับบนผลการเรียนเฉลี่ย)
     3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET,GAT,PAT) ถ้ามี
4. เมื่อมีหลักฐานในข้อ 1 - 3 ครบถ้วน ให้ส่งหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ ไปที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ภายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ที่อยู่ตามด้านล่างนี้                                        
                                                          
                                                    วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
                   เลขที่ 171/2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
                                       
 วงเล็บมุมซองขวาด้านล่างว่า "รับสมัคร นพอ.63"   
6. คำถาม : หากสมัครวันที่ 17 เมษายน 63 จะส่งเอกสารทันไหมคะ?
คำตอบ : ทันค่ะ ทางวิทยาลัยฯ จะดูที่ตราประทับของไปรษณีย์ ที่ส่งภายในวันที่ 21 เม.ย.63 ค่ะ
7. คำถาม : การปฎิบัติเมื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม
คำตอบ  : ให้เขียนชื่อ นามสกุล เลขที่สมัครและเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย และอย่าลืมลงชื่อรับรองเอกสาร โดยให้เขียนเลขที่สมัครหน้าซองเอกสาร และ เขียนด้วยว่า ส่งเอกสารเพิ่มเติม 
8. คำถาม : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ทำให้ผู้สมัครได้รับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน(ปพ.1) ล่าช้า จะให้ดำเนินการอย่างไร
คำตอบ  : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศขยายเวลาการรับเอกสารเฉพาะผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1) โดยให้ส่งเอกสารมาให้ถึงวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศภายในวันที่ 2 พ.ค.63 ถ้าเอกสารของผู้สมัครมาไม่ถึงตามเวลาที่กำหนดถือว่าผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่ง ใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวมาตามเวลากำหนดเดิมคือ 17 เม.ย.63 หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถามได้ที่ น.อ.หญิง บังอร ฤทธิ์อุดม หัวหน้ากองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โทร. 08-6406-7851 หรือทางเวปไซต์ http:// www.nc.rtaf.mi.th
9. คำถาม : ใบคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนต้องส่งตัวจริงหรือสำเนา ?
คำตอบ  : สำเนาและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย